Lower safety standards and the truth about COVID-19 vaccine ‘efficacy’ (FAQ Part 2)

Explain how vaccines are held to lower safety standards than drugs. How did this happen? New drugs, including vaccines (vaccines are also drugs) are normally required to undergo several standard preclinical and clinical studies before being allowed for public use. Preclinical studies are done “in vitro” (ouside the living animal, e.g. in a petri dish)Continue reading “Lower safety standards and the truth about COVID-19 vaccine ‘efficacy’ (FAQ Part 2)”

Ang Tatay sa Panahon ng Covid-19

Higit kailanman man ngayon ka kailanganngayong lumulukob ang imbing kadilimanbigwas na unos sa buong sambayananginagamit ang covid sa paghahari-harian. Talino’y gamitin at ‘yong pakasuriinang likod ng pandemya at tunay na usapinang katotohanan ay matiyagang tuklasinpagka’t maraming tanong ang dapat na sagutin. Bakit ang pananakot palaging labis-labis?Kung halos lahat naman ay di nagkakasakitkahit pa positibo angContinue reading “Ang Tatay sa Panahon ng Covid-19”